Çevre Görevlisi Vize E?itimi Ba?vuru Süresi Uzat?lm??t?r.


Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Dan??manl?k Firmalar? Hakk?nda Yönetmelik kapsam?nda daha önce çevre görevlisi belgesi alm?? olanlar için uzaktan e?itimle “Çevre Görevlisi Vize Yenileme E?itimi” düzenlenecektir.

- Ba?vurular 15 Temmuz 2018 tarihine kadar uzat?lm??t?r.

- E?itimlerin ba?lang?ç tarihleri ba?vurular?n onaylanmas?ndan sonra e-posta ile bildirilecektir.

- Bu e?itime 01 Haziran 2018 – 31 Ocak 2019 tarihleri aras?nda Çevre Görevlisi Belge Geçerlilik süresi dolacaklar ba?vuru yapacaklard?r.

- Adaylar, online uzaktan e?itim portal? (http://uzaktanegitimcsb.gov.tr) üzerinden ba?vuru yapacaklar ve gruplar halinde e?itime al?nacaklard?r.

- E?itim süresi 7 (yedi) takvim günü ile s?n?rlanacakt?r. Bu süre sonunda adaylar için online uzaktan e?itim portal? kapat?lacakt?r. Hiçbir ?ekilde ilave süre uzat?m? yap?lmayacakt?r. Adaylar kendilerine bildirilen tarih aral???nda portala giri? yaparak e?itimi tamamlamak zorundad?r. Bu süre içerisinde e?itimi tamamlamayan adaylar e?itim haklar?n? kaybetmi? say?lacakt?r.

- E?itimi tamamlayan adaylara elektronik olarak sertifika (e-sertifika) düzenlenecektir.

- “Çevre Görevlisi Aday? Uzaktan E?itim Ücreti” 200 TL dir.

Adaylar E?itim Ücretini, önce  http://uzaktanegitimcsb.gov.tr  adresinden  “kaydol” butonuna t?klayarak kay?t yapt?r?p bilgilerini yükledikten sonra sistemin verece?i referans numaras? ile Türkiye Halk Bankas? A.?.’ de aç?lan Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? hesab?na yat?racaklard?r. Ödenen ücret Banka taraf?ndan otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Sisteme ayr?ca bir dekont yüklenmeyecektir.

Vize e?itim ücretinin ödenmesinden sonra ba?vurular onaylanacakt?r.

- E?itim ba?vurusu için mezuniyet belgesi/diploma yeterli olacakt?r. (e-devlet üzerinden do?rulama kodlu mezuniyet belgesi de kabul edilmektedir.)

- E?itim için ba?vuruda istenilen bilgilerin eksiksiz ?ekilde doldurulmas? gerekmektedir. E?itim ile ilgili her türlü bilgilendirme (ba?vuru onay-red, e?itime ba?lama tarihleri vb.) adaylar taraf?ndan ba?vuru s?ras?nda verilen e-posta adreslerine yap?lacakt?r.

- E?itim portal? üzerinden hatal? ba?vuru yapanlar?n yat?rd?klar? ücretin iadesi yap?lmayacakt?r.

- Uzaktan e?itim ba?vurusu için E-imza/Mobil imzaya gerek yoktur.

- E?itimi tamamlayarak sertifikas?n? alan adaylar,  çevre görevlisi belgesi ba?vurusu yapmak için Bakanl???m?z ÇED, ?zin ve Denetim Genel Müdürlü?ü’nün web sayfas?nda https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris e-devlet üzerinden giri? sa?layacak ve  “Çevre Görevlisi Belgesi Vize Yenileme Ba?vurusu”nu seçerek, e-imza ile elektronik olarak ba?vuru yapacaklard?r.