Çevre Danışmanlık

Dünyada ekonomi ve sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan çevre sorunlarındaki artışlar nedeniyle tüm ülkeler genelinde yapılan çalışmalar, Türkiye özelinde kullanılan yönetmelikler, kanunlar, tebliğler ile sağlanmaktadır.


Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler “Çevre Görevlisi” çalıştırmak ya da “Çevre Yönetim Birimi” kurmak veya “Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık” firmalarından hizmet almak zorundadır. Söz konusu işletmeler, faaliyetlerinin çevre mevzuatına uygunluğunu sağlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gerekli raporlamaları yapmakla yükümlüdür.

HEDEF ÇEVRE, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti yeterliği” verilen yetkilendirilmiş bir “Çevre Danışmanlık Firması”dır.

HEDEF ÇEVRE olarak, tesislerin uymakla yükümlü oldukları tüm çevre mevzuatı konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında;

Çevre Yönetim faaliyetlerini uygun şekilde yürütmek ve koordine etmek,

Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen  yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

Tesisin çevre konularında alması gereken belgeleri alma, güncelleme ve yenileme çalışmalarını yürütmek

Çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak,

Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için yazılı önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin     takibini yapmak,

Atık Yönetim Planını hazırlamak, atık yönetimini plan doğrultusunda uygulamak/uygulatmak, atıkların bertarafı için gerekli çalışmaları yapmak,  İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,

İlgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamak,