Geçici Faaliyet Belgesi

İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgedir.


İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü kapsamaktadır.

İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişilerdir.

Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması

Bu Yönetmelik kapsamında Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

1.Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

2.Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır. İşletmelerin başvurularında, Ek-3A ve Ek-3B 'de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.